Eindgebruikerslicentie en lidmaatschapsovereenkomst

Eindgebruikerslicentie en lidmaatschapsovereenkomst

VOORDAT U DEZE GEBRUIKT, DIENT U ZORGVULDIG DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN TE LEZEN FLAT PYRAMID WEBSITE EN / OF ENIGE VAN DE DIENSTEN AANGEBODEN VIA DEZE WEBSITE OF AFFILIATE WEBSITES. DEZE OVEREENKOMSTEN BEHANDELEN HET GEBRUIK VAN DE FLAT PYRAMID WEBSITE, SYSTEEM EN HET VERGUNNING VAN PRODUCTEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIENT U DE GEBRUIKSAANWIJZING NIET TE GEBRUIKEN FLATPYRAMID WEBSITE. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE, OF DOOR TOEGANG, DOWNLOADING VAN, UPLOADING AAN OF ANDERS, ACCEPTEERT U DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN, BEGRIJPT, EN ERMEE INSTEMT DAT U HIERVAN GEBONDEN ZAL ZIJN.

FLAT PYRAMID LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (deze "Overeenkomst") wordt gesloten tussen FLATPYRAMID ("Bedrijf") en iedereen of rechtspersoon die bestanden van dit systeem en deze website downloadt, uploadt of gebruikt (Gebruiker en gezamenlijk "Gebruikers").

Voor goede en waardevolle afweging, waarvan de ontvangst en toereikendheid worden erkend en die als wettelijk bindend zijn bedoeld, zijn Bedrijf en Gebruiker als volgt overeengekomen:

1. DEFINITIES.

1.1. "Inhoud" verwijst naar al het materiaal dat bij het Bedrijf is gepubliceerd, inclusief maar niet beperkt tot draadbestanden, modellen, texturen, databases, tekeningen, plug-ins, videogames, modificaties van videogames, bewegingsbestanden, verzamelingen, pakketten, materialen, scripts, vormen, aangepaste UI-skins, tutorials, veelgestelde vragen, woorden, muziek, films, afbeeldingen en software.

1.2. "Royalty-vrij" verwijst naar een eenmalige gebruiksvergoeding in tegenstelling tot een terugkerende vergoeding voor rechten.

1.3. "Te koop" omvat alle inhoud waarvoor licentierechten moeten worden aangeschaft, in tegenstelling tot inhoud die gratis kan worden gedownload.

1. 4. "Geldige verkoop" verwijst naar een verkoop van licentierechten op inhoud of ander eigendom via het Bedrijf. Content die via het Bedrijf te koop is en die wordt geretourneerd, is geen voorbeeld van een geldige verkoop.

1.5 "Verkoop" verwijst naar de verkoopprijs (en) die is / zijn betaald voor het / de Gelicentieerde Product (en) verkocht of gelicentieerd door het Bedrijf. Verlagingen van de verkoopopbrengst zullen worden doorgevoerd voor kortingen, terugbetalingen, kortingen voor dealers of distributeurs en dergelijke. Noch verkoopbelastingen, noch inkomstenbelastingen en dergelijke worden in de verkoop opgenomen.

1.6. 'Gelicentieerde producten' verwijst naar alle digitale inhoud die computerbestanden, programma's, software, games, twee- en driedimensionale objecten, afbeeldingen, draadmodelmodellen, bewegingsregistratiegegevens, texturen, databases, tekeningen en andere daarmee verband houdende onderwerpen omvat in hun configuratie, en die hierbij door de licentiegever aan het Bedrijf in licentie zijn gegeven en onderworpen zijn aan de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst.

1.7 "Gelicentieerd intellectueel eigendom" verwijst naar alle patenten, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsaankondigingsrechten, handelsnamen en alle andere intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die betrekking hebben op of deel uitmaken van de gelicentieerde producten.

1.8 "Verkoper" verwijst naar eenieder of rechtspersoon die inhoud uploadt of inhoud verkoopt via de website of het systeem van het bedrijf.

1.9 "Klant" verwijst naar eenieder of rechtspersoon die inhoud koopt via de website of het systeem van het Bedrijf.

1.10 "Lid" verwijst naar iedereen die een lidmaatschapsaccount aanmaakt bij het Bedrijf. Een lid kan een verkoper of een klant zijn.

2. VERKLARINGEN EN GARANTIES

2.1. Het bedrijf garandeert u dat, voor zover haar bekend, de digitale gegevens waaruit de inhoud bestaat, geen inbreuk maken op de rechten, inclusief octrooien, auteursrechten en handelsgeheimen, van een derde partij, noch dat de digitale gegevens en inhoud onrechtmatig zijn gekopieerd of verduisterd van digitale gegevens die eigendom zijn van een derde partij; op voorwaarde echter dat het Bedrijf geen verklaring of garantie geeft met betrekking tot schending van de rechten van een derde partij op enige afbeelding, handelsmerk, auteurschap of object afgebeeld door dergelijke Inhoud.

2.2. De Verkoper verklaart en garandeert dat: (a) de Inhoud uw originele werk is, en geen enkel auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat waarvan u niet de exclusieve eigenaar bent, inclusief maar niet beperkt tot: muziek- en / of synchronisatierechten, afbeeldingen (bewegende of nog steeds) van welke aard dan ook, geschriften van welke aard dan ook en modelgoedkeuringen / vrijgaven; (b) u hebt het volledige recht en de bevoegdheid om deze overeenkomst aan te gaan en uit te voeren, en u hebt alle toestemmingen van derden verkregen die nodig zijn om deze overeenkomst aan te gaan; (c) de Inhoud geen inbreuk maakt op en zal geen inbreuk maken op het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten, publiciteits- of privacyrechten of morele rechten van derden; (d) de Inhoud geen wet, statuut, verordening of regelgeving schendt en zal deze niet schenden; (e) de Inhoud is niet en zal niet lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of suggestief zijn voor rassenhaat van welke aard dan ook; (f) de Inhoud bevat geen virussen of andere programmeerroutines die een nadelige invloed hebben op computersystemen of gegevens en zal deze ook niet bevatten; (g) verklaart en garandeert dat er geen andere licentie met betrekking tot gelicentieerde producten of gelicentieerde intellectuele eigendom is verleend aan een andere persoon of entiteit die de licentie zou tegenspreken, ongeldig zou maken of zou vormen; en een dergelijke andere licentie wordt niet verleend aan een derde partij tijdens de Termijn hiervan (h) alle feitelijke beweringen die u hebt gedaan en aan ons zult doen zijn waar en volledig; (i) de inhoud is niet defect of onbruikbaar.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

3.1 De Verkoper verklaart en garandeert dat: (a) de Verkoper de enige eigenaar is, vrij en duidelijk, van alle Gelicentieerde Intellectuele Eigendom en de Gelicentieerde Producten; (b) alle rechten van de Verkoper in en op de Gelicentieerde Intellectuele Eigendom zijn geldig en afdwingbaar; (c) de rechten en licenties die aan de Onderneming krachtens deze Overeenkomst worden verleend aan de Gelicentieerde Producten en de Gelicentieerde Intellectuele Eigendom, niet zullen worden misbruikt, overtreden of belemmerd met enig intellectueel eigendom of ander recht, indien gebruikt door of gebruikt door Bedrijf zoals toegestaan ​​onder deze Overeenkomst van een andere persoon of entiteit.

3.2 Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld in een afzonderlijke overeenkomst, vormt niets in deze Overeenkomst een overdracht van eigendom van het in licentie gegeven Intellectuele eigendom van een Verkoper. Verkoper verleent Bedrijf een eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, overdraagbare, wereldwijde licentie onder het belang van de Verkoper in het Gelicentieerde Intellectuele Eigendom, met het recht sublicenties te verlenen, te maken, te gebruiken, verkopen, aanbieden om te verkopen, importeren, kopiëren, distribueren en aanpassen van materialen of processen die betrekking hebben op de reikwijdte van een project.

3.3 Als een doorlopend convenant onder deze Overeenkomst zal de Verkoper het Bedrijf onmiddellijk informeren over: (a) elke inbreuk of vermeende inbreuk op Gelicentieerd Intellectueel Eigendom; en (b) elke claim, rechtszaak of bedreiging die van invloed kan zijn op gelicentieerde producten of de rechten van het bedrijf hieronder.

4. EIGENDOM

Het eigendom van de Gelicentieerde Producten blijft berusten bij de Verkoper. Eigendom van de wijzigingen en / of afgeleide werken van de onder licentie verkregen producten die hieronder zijn opgesteld in overeenstemming met Sectie 3 hierboven, berust bij het Bedrijf. Op verzoek van het Bedrijf zal de Verkoper alle opdrachten en andere instrumenten en documenten uitvoeren of laten uitvoeren, zoals het Bedrijf nodig of geschikt acht om de intentie van deze Overeenkomst uit te voeren.

5. VERTROUWELIJKHEID.

Elke partij stemt ermee in: (i) volledige vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot, en geen derde partij of entiteit toegang te geven tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij (of enig deel daarvan) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij; (ii) de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij (of enig deel daarvan) niet te gebruiken, behalve zoals vereist om verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen; en (iii) om ervoor te zorgen dat al haar werknemers die toegang krijgen tot de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij op de hoogte worden gebracht van de vertrouwelijke en eigendomsrechtelijke aard daarvan, en dat het verboden is dergelijke Vertrouwelijke Informatie te kopiëren, te gebruiken of openbaar te maken, behalve zoals vereist om enige deze overeenkomst, en zijn gebonden aan verplichtingen van geheimhouding en beperkt gebruik die minstens even streng zijn als de hierin opgenomen.

Zonder het voorgaande te beperken, stemt elke Partij ermee in om met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatieprocedures van de andere Partij die niet minder beperkend zijn dan de procedures die het gebruikt om haar eigen vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van vergelijkbare gevoeligheid te beschermen (en die in geen geval minder beperkend zijn). dan redelijke procedures).

Indien een Partij wordt verzocht om enige Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij bekend te maken uit hoofde van een rechterlijke of gouvernementele beslissing, zal die Partij de Vertrouwelijke Informatie niet vrijgeven zonder eerst de andere Partij schriftelijk op de hoogte te stellen van het verzoek en voldoende gelegenheid bieden om de bestelling aan te vechten.

De respectieve verplichtingen van de partijen op grond van dit punt Artikel overleeft elke vervaldatum of beëindiging van deze Overeenkomst voor de langste periode die is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving.

6. DISCLAIMERS.

DE SITE WORDT GELEVERD DOOR HET BEDRIJF "IN DE HUIDIGE STAAT" EN MET ALLE FOUTEN. ONDERNEMING EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE, NOCH EXPLICIET OF IMPLICIET MET BETREKKING TOT DE SITE, DE INHOUD, HAAR FORUMS OF HAAR WERKING. HET BEDRIJF VERKLAART SPECIFIEK DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE OP EIGEN RISICO IS. HET BEDRIJF EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN WIJZEN ELKE GARANTIE AF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SITE, DE NAUWKEURIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE SITE, OF DE INHOUD OF DE INFORMATIE OF MATERIALEN DAARIN, ENIGE GARANTIE DAT DE SITE OF DE INFORMATIE OF INHOUD HET MATERIAAL DAT DAARIN BEVAT ZIJN VRIJ VAN FOUTEN, VIRUSSEN OF ANDERE COMPONENTEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR OF ENIGE ANDERE EIGENDOMMEN KUNNEN INFECTEN, SCHADEN OF SCHADE VEROORZAKEN. HET BEDRIJF EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN GEVEN GEEN GARANTIES, VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, WAARHEID OF BETROUWBAARHEID VAN GEPLAATSTE INFORMATIE.

7. COPYRIGHT POLICY.

Het bedrijf maakt zich vooral zorgen over inbreuk op het auteursrecht. Omdat onze markt is gebaseerd op de vergoeding van auteursrechthouders, respecteren we alle auteursrechtwetten in de Verenigde Staten en internationaal. We verwachten dat de gebruikers van de site de auteursrechten van anderen respecteren. Het is een schending van de gebruiksvoorwaarden voor een gebruiker om materiaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de auteursrechten van anderen. Gebruikers die inhoud uploaden of indienen bij het Bedrijf, hebben gegarandeerd dat zij de houders van auteursrechten of geautoriseerde vertegenwoordigers van de houders van auteursrechten zijn voor alle inhoud die is geüpload of ingediend.

Bedrijf beëindigt de accounts van gebruikers onder de juiste omstandigheden die materiaal plaatsen dat een bedrijf vermoedt dat het in strijd is met het auteursrecht van anderen.

Het Bedrijf zal alle inkomsten die verschuldigd zijn aan een Verkoper voor de verkoop van Content inhouden als er op Content een betwist auteursrecht is. De legitieme eigenaar van het auteursrecht, eenmaal bepaald, zal dan worden gecompenseerd met de ingehouden inkomsten. Om precies te zien wat auteursrechtwetgeving is en om antwoorden op veelgestelde vragen te krijgen, gaat u naar:

http://www.copyright.gov

U kunt rechtstreeks contact opnemen met het Bedrijf om een ​​vermeende auteursrechtinbreuk te melden als u de eigenaar van het auteursrecht of de gemachtigde vertegenwoordiger van een auteursrechthebbende bent. U dient een schriftelijke kennisgeving van de inbreuk te verstrekken met de volgende informatie:

1. De fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechteigenaar of de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

2. Uw contactgegevens - Naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres.

3. Een beschrijving en identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden. Inclusief de locatie of locaties op de site.

4. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.

5. Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het vermeend inbreukmakende materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, de vertegenwoordiger van de eigenaar van het auteursrecht of de wet.

6. Een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie correct is en, op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het copyright bent of dat u gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van het copyright.

Alle hierboven vermelde informatie is vereist voor het bedrijf om uw klacht te verwerken.

Zie ook de KENNISGEVING DIGITALE MILLENNIUM COPYRIGHT ACT ("DMCA").

8. BEEINDIGING

Bedrijf of Gebruiker kan deze Overeenkomst om welke reden dan ook of zonder enige reden beëindigen door de andere partij schriftelijk op te zeggen voor beëindiging. Beëindiging van deze Overeenkomst beëindigt de respectieve Licentieverleningrechten van de Partijen, maar beëindigt geen bestaande licentievergoedingen.

8.1 De bepalingen van Artikel ( “Definities”), Artikel ("Verklaringen en garanties"), Artikel ("Intellectuele eigendomsrechten"), Artikel 4. ("Eigendom"), Artikel ("Vertrouwelijkheid"), Artikel ( “Vrijwaring”), Artikel ("Diverse bepalingen") en dit sectie 8.1 overleeft het verlopen of beëindigen van deze Overeenkomst om welke reden dan ook. De overblijvende voorzieningen zullen overleven in de mate die vereist is voor eventuele resterende licentieverlening.

9. VRIJWARING

De gebruiker stemt ermee in om het bedrijf en zijn klanten te vrijwaren en te vrijwaren van alle schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met de schending door de gebruiker van de verklaringen en garanties die in deze sectie worden beschreven. De Verkoper stemt ermee in om op ons redelijk verzoek documenten uit te voeren en aan ons te bezorgen die onze rechten onder deze overeenkomst bewijzen of effectueren.

10. DIVERSE BEPALINGEN

10.1 Kennisgevingen. Een kennisgeving onder deze Overeenkomst is niet voldoende tenzij deze: (i) schriftelijk is; (ii) geadresseerd met behulp van de hieronder vermelde contactgegevens voor de partij waaraan de kennisgeving wordt gedaan (of met behulp van bijgewerkte contactgegevens die die partij heeft gespecificeerd door middel van een schriftelijke kennisgeving in overeenstemming met deze sectie); en (iii) verzonden per e-mail, persoonlijke bezorging, fax, aangetekende of aangetekende post (ontvangstbevestiging gevraagd), of gerenommeerde koeriersdienst met trackingmogelijkheden (zoals Federal Express).

FlatPyramid

c / o Klantenservice

2711 N.Sepulveda #233

Manhattan Beach, CA 90266 USA.

E-mail: [e-mail beveiligd]

Faxnummer: 310-697-3774

Al deze mededelingen worden geacht van kracht te zijn op de eerste dag van (a) de feitelijke ontvangst of (b) indien verzonden per expresbesteldienst, op de dag volgend op de datum die aan de dienst is aangeboden voor levering aan de andere Partij, of (c) indien verzonden door bevestigde faxverzending, op de verzonden datum (onder voorbehoud van ontvangstbevestiging in volledige, leesbare vorm).

10.2 Deep linking en framing. De gebruiker stemt ermee in zich te onthouden van de praktijk die gewoonlijk wordt aangeduid als "deep links", waarbij u de inhoud gebruikt Flat Pyramid met elke andere website via actieve koppeling of datamining. U mag de site alleen in zijn volledige presentatievorm bekijken en het is verboden om de site te "framen".

10.3 Relatie tussen de partijen. Elke partij is een onafhankelijke contractant van de andere partij. Niets in deze overeenkomst creëert een partnerschap, joint venture, agentschap of soortgelijke relatie tussen de partijen.

10.4 Toepasselijk recht; Toestemming voor jurisdictie Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, zonder verwijzing naar enige rechtskeuze. Rechtbanken van of in de staat Californië hebben niet-exclusieve jurisdictie over eventuele geschillen hieronder, en elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de jurisdictie van die rechtbanken. Elke partij ziet af van eventuele bezwaren die zij nu of in de toekomst heeft tegen de jurisdictie van die rechtbanken, en ziet ook af van elke claim die zij nu of in de toekomst heeft dat een geschil dat bij die rechtbanken is aangespannen, in een lastig forum is gebracht. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze overeenkomst of enige transactie tussen een partij ingevolge deze overeenkomst. De partijen hebben de Engelse taal gekozen om hun rechten en plichten onder deze overeenkomst te definiëren, te besturen en te interpreteren.

10.5 Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst (inclusief eventuele bijlagen en verklaringen van werk) bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere overeenkomsten, onderhandelingen, vertegenwoordigingen en beloften tussen hen met betrekking tot het onderwerp ervan.

10.6-toewijzing. Geen van de partijen mag enig recht of enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst overdragen tenzij zij de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere partij voor de overdracht heeft verkregen; mits dat er geen toestemming van de Gebruiker vereist is met betrekking tot een dergelijke overdracht of overdracht door het Bedrijf aan een Gelieerde Onderneming van het Bedrijf. Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de Partijen en hun toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden.

10.7-overeenkomst onder voorbehoud van wijzigingen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze overeenkomst te allen tijde met of zonder kennisgeving te wijzigen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn website of functies of services die worden verstrekt als onderdeel van of in verband met de website of overeenkomst, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te herzien of te beëindigen.

10.8 Niet-afdwingbare bepalingen. Als een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Overeenkomst niet afdwingbaar acht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Indien wettelijk toegestaan, zal de niet-afdwingbare bepaling worden vervangen door een afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk uitvoering geeft aan de bedoeling van de partijen.

10.9 Vrijstellingen. Een verklaring van afstand van rechten onder deze Overeenkomst is alleen van kracht als deze schriftelijk is en is ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van de Partij die afstand doet van de rechten.

10.10 Onjuiste transmissies. Het is gebruikers verboden om ongevraagde kettingbrieven of "spam", of bedreigend, intimiderend, lasterlijk, vals, lasterlijk, aanstootgevend, obsceen of pornografisch materiaal of ander materiaal te plaatsen of te verzenden naar de website van het bedrijf, of ander materiaal dat in strijd is met de toepasselijke wet of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot enige federale of nationale wet of regelgeving die gelijke kansen op werk regelt. Als dergelijke communicatie echter plaatsvindt, is het Bedrijf niet aansprakelijk met betrekking tot de inhoud van dergelijke communicatie. U mag geen advertenties, enquêtes, promotiemateriaal, prijsvragen of andere commerciële of niet-commerciële verzoeken posten of verzenden naar de website van het bedrijf. Het is gebruikers ook verboden zich voor te doen als een rechtspersoon of entiteit. Lidmaatschapsaccounts moeten worden geopend met echte namen of entiteiten en andere gevraagde informatie.

10.11. Gebruikersfeedback. Met uitzondering van persoonlijke informatie, alle informatie die door het Bedrijf wordt ontvangen via de websiteforums van het Bedrijf of die op een andere manier aan het Bedrijf wordt verzonden of verstrekt, inclusief feedback zoals vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke ("Gebruikersfeedback"), zal dergelijke Gebruikersfeedback zijn geacht niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk te zijn. Het Bedrijf heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Gebruikersfeedback en is vrij om de Gebruikersfeedback zonder beperking te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken, te wijzigen, weer te geven en te verspreiden onder anderen. Door dergelijke gebruikersfeedback naar het bedrijf te verzenden, wordt u geacht het bedrijf een eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie (met rechten op sublicentie) te verlenen om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die zijn opgenomen in dergelijke Gebruikersfeedback voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke Gebruikersfeedback is verwerkt.

10.12. Lay-out en ontwerp. De lay-out, vormgeving, look en feel van de site is eigendom van Company. Elementen van de site van het bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot logo's, afbeeldingen, geluiden en grafische afbeeldingen, worden beschermd door handelsmerken, auteursrechten en andere wetten en mogen niet worden gekopieerd of geïmiteerd, tenzij specifiek aangegeven.

FLATPYRAMID LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST

I. LICENTIEVERLENING VAN VERKOPER AAN FLATPYRAMID.

Voor elke verkoper die biedt FlatPyramid met elk type inhoud voor gratis distributie of verkoop, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Verkoper verleent hierbij aan FlatPyramid en al zijn webproperty's en portals, partners en gelieerde ondernemingen en door het leveren van inhoud aan FlatPyramid, verleen een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om:

(a) de netto-opbrengst van elke verkoop, geheel of gedeeltelijk namens mij, te reproduceren, te converteren, in te stellen, te verkopen en te verdelen; en voor het publiekelijk uitvoeren, openbaar weergeven, digitaal uitvoeren of verzenden voor promotionele en commerciële doeleinden;

(b) publiceren, op de markt brengen, distribueren, verkopen, vertalen, converteren, overdragen en in sublicentie geven, gebundeld of niet gebundeld met andere FlatPyramid producten, webeigenschappen of services, alle gelicentieerde producten en gelicentieerde intellectuele eigendom;

c) maak en gebruik voorbeelden van de Inhoud uitsluitend voor het demonstreren of promoten van uw producten of diensten of die van FlatPyramid;

(d) afgeleide werken maken, de Gelicentieerde Producten converteren of wijzigen;

(e) alle gelicentieerde intellectuele eigendommen die in de inhoud zijn opgenomen, gebruiken in verband met het materiaal van de verkoper; en

(f) de naam en gelijkenis van personen of entiteiten die in de inhoud worden vertegenwoordigd, alleen gebruiken in verband met het materiaal van de Verkoper.

1. Eigendom. U behoudt het eigendom van de auteursrechten en alle andere rechten op uw inhoud, behoudens de niet-exclusieve rechten die zijn verleend aan FlatPyramid volgens deze afspraak. Het staat u vrij om soortgelijke rechten te verlenen aan anderen van de Gelicentieerde Producten tijdens en na de duur van deze overeenkomst op voorwaarde dat dergelijke licenties niet in strijd zijn met de rechten die zijn verleend aan FlatPyramid Hieronder.

2. Beëindiging. De licentieverlening in deze overeenkomst kan worden beëindigd met behulp van de richtlijnen in Sectie 8 (beëindigingsclausule) hierboven. FlatPyramid behoudt zich het recht voor om, niettegenstaande de richtlijnen in Sectie 8, deze overeenkomst op elk moment en zonder kennisgeving te beëindigen als inhoud die wordt ingediend in strijd is met de verklaringen en garanties van Sectie 2 (Verkenningen en garanties) hierboven.

3. Wijziging en bepaling van inhoud. FlatPyramid of de Verkoper mag de Content waarop wordt ingediend wijzigen, converteren, vertalen of verwijderen FlatPyramid's website als onderdeel van het algemene onderhoud van het account van een dergelijke verkoper of om welke reden dan ook. In het geval dat de inhoud van de verkoper wordt verwijderd uit FlatPyramidde websites / portals van, FlatPyramid is niet verantwoordelijk voor het verwijderen van de inhoud van de Verkoper op andere websites die daar voor verkoop- of promotiedoeleinden zijn geplaatst door FlatPyramid of zijn marketing / gelieerde / promotionele partners. FlatPyramid kan categorieën Content die wordt ingediend door de verkoper en beschikbaar stellen in extra bestandsindelingen te koop op FlatPyramid's website of op een van zijn webproperty's of externe portalen, partners en gelieerde sites. In het geval van een fout te goeder trouw bij de verwerking, distributie, conversie, vertaling, verkoop of categorisering van de gelicentieerde producten van de verkoper of het gelicentieerde intellectuele eigendom door FlatPyramid, Is de enige en exclusieve remedie voor verkopers FlatPyramid om alle redelijke stappen te ondernemen om de fout onmiddellijk te corrigeren zodra deze wordt gemeld of zich bewust wordt van de fout.

4. Royaltybetalingen en commissie. De verkoper heeft recht op een royaltybetaling gelijk aan vijfenvijftig procent (55%) van de verkoopopbrengst van door de verkoper gelicentieerde producten verzameld door FlatPyramid in de vorm van betalingen per cheque / Paypal of enige andere methode die minstens zo vaak als driemaandelijks wordt verdeeld. FlatPyramid heeft recht op een commissie ten belope van vijfenveertig procent (45%) die hij bij ontvangst in mindering zal brengen. FlatPyramid kan op elk moment een programma uitvoeren waarbij de Verkoper meer of minder ontvangt dan 55%, in welk geval royaltybetalingen die bedragen weergeven. Verkoper machtigt hierbij FlatPyramid om dergelijke royalty's en commissies te verzamelen en te verdelen.

5. Terugboeking. Van tijd tot tijd vindt terugboekingstransacties plaats door creditcarddiensten voor zakelijke klanten of PayPal. FlatPyramid heeft geen controle over dit voorval dat resulteert in het terugdraaien van gelden die om welke reden dan ook worden betaald voor gelicentieerde producten van een verkoper. In het geval van een terugvordering, FlatPyramid zal proberen deze transacties te betwisten met de Merchant Services of PayPal. FlatPyramid biedt geen garantie dat het succesvol zal zijn. Het account van de verkoper zal onmiddellijk worden aangepast met het terugboekingsbedrag. In het geval dat de verkoper al een commissie heeft ontvangen voor door de verkoper gelicentieerde producten die betrokken zijn bij de terugboekingstransactie, dan FlatPyramid zal een onmiddellijke terugbetaling van de verkoper vragen voor betaalde commissies of een debet zal worden geïnd op de rekening van de verkoper en worden afgetrokken van toekomstige commissiekosten die verschuldigd zijn aan de verkoper. Als de Verkoper zijn account beëindigt met FlatPyramid voordat hun rekening actueel wordt of de betaalde commissies worden terugbetaald FlatPyramid zal worden gedwongen om alle noodzakelijke middelen te gebruiken om gelden terug te vorderen FlatPyramid door Verkoper inclusief incasso's en juridische acties tegen de Verkoper.

6. Beveiliging. Vanwege de steeds veranderende aard van beveiliging op internet, kan niemand online gepubliceerde gegevens volledig beveiligen. Het is dus niet mogelijk voor FlatPyramid om de op de site gepubliceerde inhoud van de Verkoper volledig te beschermen tegen mogelijke diefstal of hackers. Echter, FlatPyramid neemt deze kwestie zeer serieus en heeft verschillende tegenmaatregelen en beveiligingsconfiguraties ingevoerd om de inhoud van de Verkoper te beschermen, waaronder 3D-modellen die worden getoond in zijn WebGL 3D-viewer / -speler. FlatPyramid zal zijn uiterste best blijven doen om ervoor te zorgen dat de inhoud en gegevens van de Verkoper veilig zijn. Als onderdeel van de beveiligingsinspanning FlatPyramid slaat geen creditcardgegevens op van verkopers of klanten.

II. LICENTIEOVEREENKOMST TUSSEN VERKOPER EN KLANT.

Licentie en rechten Grant:

Voor elke verzending van Content van een Verkoper naar een Klant, zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij de overdracht het resultaat is van een licentie of gratis download, tenzij er beperktere voorwaarden zijn opgegeven in de tekstbeschrijving van de Inhoud:

1. Eigendom. Tenzij expliciet voorzien in een afzonderlijke overeenkomst, behoudt de Verkoper zich, behoudens een licentieovereenkomst tussen de Verkoper en FlatPyramid, auteursrecht op inhoud gekocht of gedownload door een 3rd-partij via Flat Pyramid.

2. Geldige licentie. Alle licentierechten met betrekking tot inhoud te koop via FlatPyramid zijn afhankelijk van de overdracht van geld van de 3rd-partij aan de Verkoper. Alle licentierechten worden onmiddellijk en zonder kennisgeving beëindigd als een verkoop om welke reden dan ook wordt teruggedraaid.

3. Toegekende rechten. De Verkoper verleent een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie aan de 3rd-partij die ofwel licentierechten op inhoud koopt via een geldige verkoop, of gratis beschikbare inhoud downloadt die door de Verkoper is ingediend. De verleende licentie staat de 3rd-partij toe om: deze inhoud openbaar te maken, openbaar weer te geven en digitaal uit te voeren.

4. Rechten niet toegestaan. Bij afwezigheid van een schriftelijke toekenning van rechten die groter is dan die in paragraaf 3 hierboven, zijn alle andere rechten of onderverdelingen van rechten die over het algemeen zijn opgenomen in auteursrechten en handelsmerken uitgesloten van deze licentie.

5. Wederverkoop. De doorverkoop of herdistributie door de derde partij van alle inhoud verkregen van FlatPyramid, al dan niet te koop of gratis te downloaden, al dan niet onderdeel van een geldige verkoop, is uitdrukkelijk verboden.

6. Geretourneerde inhoud. In het geval dat een 3rd-partij inhoud retourneert, ongeacht of deze is verkregen door een geldige verkoop of gratis beschikbaar is voor download, worden alle licentierechten die hierin worden verleend beëindigd en moet de 3rd-partij onmiddellijk alle kopieën vernietigen die zich op elk type medium bevinden onder de controle of het bezit van het 3rd-feest.

III. REDACTIONELE GEBRUIK

Inhoud die is gepubliceerd en getagd met het redactielabel mag alleen op een redactionele manier worden gebruikt, met betrekking tot evenementen die nieuwswaardig of van algemeen belang zijn, en mag niet worden gebruikt voor commercieel, promotie-, reclame- of merchandisinggebruik. Het intellectuele eigendom afgebeeld in het 3D-model, inclusief het merk “Merknaam”, is niet gelieerd aan of onderschreven door de oorspronkelijke rechthebbenden. De 3D-modelproducten mogen niet worden gebruikt op een item / product voor wederverkoop, zoals een videogame of een t-shirt. Het 3D-modelproduct mag niet worden gebruikt als onderdeel van een billboard, beurs of tentoonstelling. Ze mogen ook niet worden gebruikt op een lasterlijke, lasterlijke of anderszins onwettige manier, hetzij direct, hetzij in context of naast een specifiek onderwerp. Het materiaal mag niet worden verwerkt in een logo, handelsmerk of servicemerk. U kunt bijvoorbeeld geen redactionele inhoud gebruiken om een ​​logo-ontwerp te maken. Het materiaal mag ook niet worden gebruikt voor commerciële, niet-nieuwsgerelateerde doeleinden.

In bepaalde zeer beperkte gevallen kunt u echter de rechten op IP hebben in inhoud met het label Editorial. U bent bijvoorbeeld het reclamebureau voor een merk / IP-eigenaar of u kunt zelf de merk / IP-eigenaar zijn die inhoud koopt. Als dat het geval is, mag u de redactionele inhoud commercieel gebruiken, ervan uitgaande dat u de rechten op andere manieren hebt. Maar u moet over alle intellectuele eigendomsrechten beschikken die noodzakelijk zijn voor het IP in de inhoud en dit is meestal alleen het geval voor een merk / IP-eigenaarverkoper of voor een merk / IP-eigenaar zelf. Als vuistregel, als je je afvraagt ​​of je deze rechten hebt, doe je dat niet. Het is meestal heel duidelijk uiteengezet in een contract. De last en het risico van bevestiging van deze rechten zijn voor elke gebruiker afzonderlijk als ze zich verwijderen van de redactionele beperkingen.